Spółka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

29 May , 2017

Jako spółka pragniemy przekazać informację, iż Zarząd Huckleberry Games S.A. w Poznaniu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w kancelarii notarialnej (Kancelaria Notarialna ul. Św. Wojciech 10/4, 61-749 Poznań) z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Sporządzenie listy obecności.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. z opinią biegłego rewidenta, oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
 8. Podjęcie uchwał ws.:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
  3. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
  4. udzielenia członkom organów Spółki i spółki przekształcanej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ponad to zestawienie ostatecznej wersji Dokumentu Informacyjnego niezbędnego do wejścia na giełdę zostanie zakończone wraz z końcem maja.

Informacje o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu str. 1
Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu str. 2