(Polski) Spółka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

(Polski) Spółka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

29 May , 2017

Jako spółka pragniemy przekazać informację, iż Zarząd Huckleberry Games S.A. w Poznaniu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 23 czerwca 2017 r. w kancelarii notarialnej z następującym porządkiem obrad:
Otwarcie Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Sporządzenie listy obecności.
Przyjęcie porządku obrad.
Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. z opinią biegłego rewidenta, oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
Podjęcie uchwał ws.:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
pokrycia straty Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.,
udzielenia członkom organów Spółki i spółki przekształcanej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
Zamknięcie Zgromadzenia.
Ponad to zestawienie ostatecznej wersji Dokumentu Informacyjnego niezbędnego do wejścia na giełdę zostanie zakończone wraz z końcem maja.