Struktura akcjonariatu

 

Akcjonariusz liczba akcji % udział w kapitale zakładowym  liczba głosów % udział w ogólnej liczbie głosów
Patryk Borowski 520 000 50,98% 780 000 60,94%
Erne Ventures S.A. 126 233 12,38% 126 000 9,86%
Inkubit Sp. z o.o. 102 000 10,00% 102 000 7,97%
pozostali 271 767 26,64% 271 000 21,23%
Razem 1 020 000 100,0% 1 280 000 100,0%

screen-shot-2016-10-16-at-17-33-06