Menu

Aktualności

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2019 roku

Zarząd Huckleberry Games S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 19 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Jacka Kaczorowskiego i Anny Pospieszyńskiej, adres: ul. Młyńska 2/4, 61-729 Poznań.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


 

Huckleberry S.A. – NWZ 19.12.2019 – liczba akcji i głosów

Huckleberry S.A. – NWZ 19.12.2019 – ogłoszenie

Huckleberry S.A. – NWZ 19.12.2019 – formularz pełnomocnictwa

Huckleberry S.A. – NWZ 19.12.2019 – projekty uchwał

Więcej

-

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2019 roku

Zarząd Huckleberry Games S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Jacka Kaczorowskiego i Anny Pospieszyńskiej, adres: ul. Młyńska 2, 61-729 Poznań.

Huckleberry S.A. – ZWZ 06.2019 – projekty uchwał

Huckleberry S.A. – ZWZ 06.2019 – formularz pełnomocnictwa

Huckleberry S.A. – ZWZ 06.2019 – ogłoszenie

Huckleberry S.A. – ZWZ 06.2019 – liczba akcji i głosów

Więcej

-

Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

W związku z otrzymaniem w dniu 22 marca 2019 roku żądania akcjonariusza, złożonego na podstawie przepisu art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd Huckleberry Games S.A. („Spółka”) informuje, że uwzględnił przedmiotowe żądanie akcjonariusza w ten sposób, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 12 kwietnia 2019 roku, o projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, zgłoszonej przez akcjonariusza.Przedmiotowa uchwała będzie rozpatrywana w punkcie nr 4 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („Powzięcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki”).

Dokumenty do pobrania w zakładce Walne zgromadzenia.

Więcej

-

Spółka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Huckleberry Games S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 12 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Jacka Kaczorowskiego i Anny Pospieszyńskiej, adres: ul. Młyńska 2, 61-729 Poznań.


Huckleberry S.A. – NWZ 04.2019 – ogłoszenie
Huckleberry S.A. – NWZ 04.2019 – projekty uchwał
Huckleberry S.A. – NWZ 04.2019 – liczba akcji i głosów
Huckleberry S.A. – NWZ 04.2019 – formularz pełnomocnictwa

 

Więcej

-

Nowy adres siedziby

Spółka przeniosła swoją działalność na nowy adres:

Ul. Młyńska 12/322
61-817 Poznań

Więcej

-

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Zarząd Spółki HUCKLEBERRY GAMES S.A. (dalej: Emitent) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2019. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 roku
Raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019 roku
Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 roku
Raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 roku
Raport roczny zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 31 maja 2019 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej

-

Zawarcie umowy sprzedaży pakietu akcji

Zarząd Huckleberry Games S.A. (dalej: Emitent, Spółka) w wykonaniu obowiązku określonego w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (,,Rozporządzenie MAR”) przekazuje niniejszym informację, iż w dniu 19 listopada 2018 r. większościowy akcjonariusz Spółki – Pan Patryk Borowski zawarł ze spółką Arionn Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: Inwestor), umowę sprzedaży pakietu kontrolnego, tj. 260.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A oraz 260.000 akcji zwykłych imiennych serii B, stanowiących 46,33% kapitału zakładowego Spółki oraz dających prawo do wykonywania 56,42% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

(więcej…)

Więcej

-

Rozpoczęcie negocjacji w sprawie inwestycji w Spółkę

Przedmiotem negocjacji są warunki przeprowadzenia inwestycji w Spółkę, celem dokończenie prac nad grą Edengrad, jak również kontynuacji jej działalności, kształtu Zarządu Spółki i jej Rady Nadzorczej oraz warunki sprzedaży ww. pakietu kontrolnego Spółki.

(więcej…)

Więcej
Następna strona »

Relacje Inwestorskie

Artur Górski a.gorski@hgames.eu

Nasze gry