Menu

Aktualności

Informacja o rozpoczęciu negocjacji z podmiotem z branży fotowoltaicznej

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że rozpoczął negocjacje z podmiotem z branży fotowoltaicznej zajmującym się stawianiem farm fotowoltaicznych, sprzedażą instalacji dla prosumentów, sprzedażą paneli fotowoltaicznych oraz wszelkich podzespołów służących do budowy instalacji fotowoltaicznych.

Na bazie rozpoczętych negocjacji Emitent ma przygotować projekt, a następnie zbudować portal obsługujący klientów wyżej przedstawionej spółki z branży fotowoltaicznej, dzięki któremu zaistnieje możliwość monitorowania produkcji z instalacji fotowoltaicznych.

Emitent wskazuje, że szacunkowa wartość umowy na prace programistyczne wynosić będzie od 150 do 200 tys. PLN, co dla Emitenta, z uwagi na brak osiąganych przychodów stanowi istotną pozycję. Emitent szacuje, że negocjacje powinny zakończyć się w najbliższych tygodniach, a prace powinny zakończyć się w IV kwartale 2020 r.

Planowane prace programistyczne nie mieszczą się w podstawowej strategii działalności spółki, ale z uwagi na możliwość wykorzystania posiadanych kompetencji programistycznych i osiągnięcia pierwszych przychodów operacyjnych, Emitent zdecydował się na podjęcie działań mających na celu pozyskanie takiego zlecenia.

Więcej

-

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 29/08/2020 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Burliga. Natomiast, Uchwałą nr 28/08/2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Osińskiego.

original_36844070_Zyciorys_Wlodzimierz_Burliga-0

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Więcej

-

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 sierpnia 2020 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Dawid Modro, posiadający 1.230.001 głosów, co stanowiło 93,39% ogólnej liczby głosów na WZ i 47,43% głosów ogółem w Spółce.

2. Zbigniew Modro, posiadający 80.000 głosów, co stanowiło 6,61% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,36% głosów ogółem w Spółce.

Więcej

-

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 sierpnia 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
original_36839303_ZZW_10_sierpnia_2020r._Akt_usuniete_dane_osobowe-0

Więcej

-

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 sierpnia 2020 r. o godz.12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda-Trzebiatowski Piotr Silski sp. p., adres: ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 10.08.2020 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki,

– projekty uchwał,

– informację o ogólnej liczbie głosów,

– formularz do głosowania przez pełnomocnika wraz ze wzorem pełnomocnictwa.

Formularz-pelnomocnictwa – Huckleberry

Huckleberry-s.a.-zwz-10.2020-ogloszenie

Ogólna liczba głosów WZA 010.08

Uchwały Huckleberry 2020

Więcej

-

Zmiana Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 1 lipca 2020 r. rozwiązana została umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy ze spółką Abistema Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. Jednocześnie podpisana została umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Umowa została zawarta w zakresie § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa została zawarta na czas nie krótszy niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Na mocy podpisanej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Więcej

-

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii F

Zarząd Huckleberry Games S.A., z siedzibą w Poznaniu („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wpisie zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia z dnia 24.06.2020 roku wydanego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS („Sąd Rejestrowy”).

Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 112.243,90 zł do kwoty 212.243,90 zł tj. o kwotę 100.000 zł poprzez rejestrację 1.000.000 akcji serii F. Ogólna liczba akcji wynosi obecnie 2.122.439, natomiast ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta wynosi 2.382.439.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na:

a) 260.000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,

b) 260.001 akcji na okaziciela serii B,

c) 499.999 akcji na okaziciela serii C,

d) 102.439 akcji na okaziciela serii E,

e) 1.000.000 akcji na okaziciela serii F.

Emitent publikuje również ujednolicony tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”
Wykaz zmian statutu HGames do raportu EBI

HuckleberryGames – tekst jednolity statutu

Więcej

-

Raport roczny za rok 2019

Zarząd Huckleberry Games S.A. niniejszym przekazuje jednostkowy raport roczny za rok 2019.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

original_36427743_02_Huckleberry_Games_S.A._-_Sprawozdanie_z_badania_SF_na_dzien_31.12.2019_r.-si-3
Sprawozdanie Zarządu Huckleberry Gamesoriginal_36428041_SF2-min-2
original_36428041_Raport_roczny-0

Więcej
Następna strona »

Relacje Inwestorskie

Artur Górski a.gorski@hgames.eu

Nasze gry