Huckleberry Games składa wniosek GPW

Huckleberry Games składa wniosek GPW

3 lipiec , 2017

Zarząd Huckleberry Games S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku został złożony do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu rynek NewConnect 499.999 (czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 102.439 (sto dwa tysiące czterysta trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.