Struktura akcjonariatu

 

Akcjonariusz liczba akcji udział w kapitale zakładowym udział w głosach na WZ
Patryk Borowski 520 000 50,98% 60,94%
Erne Ventures S.A. 126 233 12,38% 9,86%
Inkubit Sp. z o.o. 102 000 10,00% 7,97%
pozostali 271 767 26,64% 21,23%
Razem 1.020.000 100,0% 100,0%

struk